ABOUT US

🍇Find your language!🍇

Willkommen beim AHOJ Festival

dem pulsierenden Herzschlag der trinationalen Kulturlandschaft im malerischen Zittau! Tauche ein in ein einzigartiges Erlebnis voller Vielfalt, Musik, Kunst und grenzüberschreitender Gemeinschaft.

🌍 Entdecke die Vielfalt Europas: Von mitreißender Musik über fesselnde Performance Aufführungen bis hin zu inspirierenden Kunstinstallationen - das AHOJ Festival ist ein Schmelztiegel der Kulturen, der alle Sinne anspricht und unterschiedlichste Talente zusammenbringt.

🤝 Grenzenlose Begegnungen: Treffe Gleichgesinnte, Künstler*innen und Besucher*innen aus Deutschland, Tschechien, Polen und darüber hinaus. Unser Festival schafft Raum für interkulturellen Austausch, neue Freundschaften und unvergessliche Begegnungen.

🎭 Offene Kulturbühne: Sei Teil unserer offenen Bühne, wo Nachwuchskünstler*innen und lokale Talente ihre Fähigkeiten präsentieren. Die Bühne steht allen offen, um ihre Kreativität in einer entspannten Atmosphäre zu entfalten.

🌈 Gemeinschaftszelt: Erforsche gemeinsam mit anderen die soziokulturelle Vielfalt in unserem Community Tent. Hier gibt es Raum für Gespräche, Austausch und ein tieferes Verständnis füreinander.

🏕️ Europäisches Camping: Verlängere das Festival Erlebnis und übernachte auf unserem Festivalcamp. Eine einzigartige Gelegenheit, die trinationale Gemeinschaft zu vertiefen und neue Freundschaften zu schließen.

🤹♂️ Zirkuszelt der Kreativität: Schau dem Zirkus der Kunst beim Entstehen zu! Ein Zirkuszelt bietet Raum für die Kombination, Kreation und Präsentation von verschiedenen Kunstformen. Erlebe die Magie der kreativen Freiheit.

👶 Familienfreundlich: Das AHOJ Festival ist für alle Altersgruppen geeignet! Mit Kindertheater, Kinderschminken und familienfreundlichen Workshops schaffen wir eine inklusive Umgebung für junge und junggebliebene Festivalbesucher*innen.

🌱 Nachhaltigkeit: Wir setzen auf nachhaltige Praktiken und schützen unsere Umwelt. Erfahre, wie wir gemeinsam einen Beitrag für eine grünere Zukunft leisten.

Sei dabei, wenn Zittau zum Schauplatz der europäischen Vielfalt wird!
Das AHOJ Festival - mehr als nur ein Festival, sondern eine Feier der europäischen Gemeinschaft und Kultur.
Sei ein Teil dieser einladenden und weltoffenen Erfahrung! 🎉🌍


Welcome to the AHOJ Festival

the pulsating heartbeat of the tri-national cultural landscape in picturesque Zittau! Immerse yourself in a unique experience full of diversity, music, art and cross-border community.

🌍 Discover the diversity of Europe: from rousing music to captivating performances and inspiring art installations - the AHOJ Festival is a melting pot of cultures that appeals to all the senses and brings together a wide variety of talents.

🤝 Encounters without borders: Meet like-minded people, artists and visitors from Germany, the Czech Republic, Poland and beyond. Our festival creates space for intercultural exchange, new friendships and unforgettable encounters.

🎭 Open Culture Stage: Be part of our open stage where up-and-coming artists and local talents present their skills. The stage is open to everyone to develop their creativity in a relaxed atmosphere.

🌈 Community Tent: Explore the socio-cultural diversity together with others in our Community Tent. Here there is space for dialogue, exchange and a deeper understanding of each other.

🏕️ European Camping: Extend the festival experience and spend the night at our festival camp. A unique opportunity to deepen the trinational community and make new friends.

🤹♂️ Circus tent of creativity: Watch the circus of art come to life! A circus tent offers space for the combination, creation and presentation of different art forms. Experience the magic of creative freedom.

👶 Family-friendly: The AHOJ Festival is suitable for all ages! With children's theatre, face painting and family-friendly workshops, we create an inclusive environment for festival visitors young and young at heart.

🌱 Sustainability: We focus on sustainable practices and protect our environment. Find out how we are contributing to a greener future together.

Be there when Zittau becomes a showcase for European diversity! 

The AHOJ Festival - more than just a festival, but a celebration of European community and culture. 

Be part of this welcoming and cosmopolitan experience! 🎉🌍


Vítejte na festivalu AHOJ,

v pulzujícím srdci trinacionální kulturní krajiny v malebné Žitavě! Ponořte se do jedinečné atmosféry plné rozmanitosti, hudby a umění překračující hranice komunity.

🌍 Objevte rozmanitost Evropy: Od úchvatné hudby přes fascinující divadelní vystoupení až po inspirativní umělecké instalace - festival AHOJ je setkání kultur, která oslavuje všechny smysly a spojuje různorodé talenty.

Setkání bez hranic: Setkejte se se stejně smýšlejícími umělci a návštěvníky z Německa, České republiky, Polska a dalších zemí. Náš festival poskytuje prostor pro mezikulturní výměnu, nová přátelství a nezapomenutelná setkání.

🎭 Otevřená kulturní scéna: Buďte součástí naší otevřené scény, kde mladí umělci a místní talenty prezentují své dovednosti. Scéna je otevřená pro všechny, kteří chtějí rozvinout svou kreativitu v uvolněné atmosféře našeho festivalu.

🌈 Komunitní stan: Prozkoumejte společně s ostatními sociokulturní rozmanitost v našem stanu, kde je místo pro rozhovory, výměnu názorů a hlubší porozumění sobě navzájem.

🏕 Europa camp: Prodlužte si festivalový zážitek a přenocujte v našem festivalovém kempu. Jedinečná příležitost pro navázání nových přátelství.

🤹♂️ Cirkusový stan kreativity: Sledujte vznik cirkusového umění! Cirkusový stan poskytuje prostor pro tvorbu a prezentaci různých uměleckých forem. Zažijte magii tvůrčí svobody.

👶 Rodinná atmosféra: Festival AHOJ je vhodný pro všechny věkové kategorie! S dětským divadlem, malováním na obličej a rodinnými workshopy vytváříme inkluzivní prostředí pro mladé i mladé duchem.

🌱 Udržitelnost: Sázíme na udržitelné praktiky a chráníme naše životní prostředí. Dozvíte se, jak společně přispíváme k zelenější budoucnosti.

Buďte součástí události, kdy se Žitava stane místem evropské rozmanitosti!

Festival AHOJ - více než jen festival, ale oslava evropského společenství a kultury.

Buďte součástí! 🎉🌍


Witamy na Festiwalu AHOJ,

bijącym sercem trójnarodowego krajobrazu kulturowego w malowniczym Zittau! Zanurz się w niepowtarzalnym doświadczeniu pełnym różnorodności, muzyki, sztuki i transgranicznej społeczności.

🌍 Odkryj różnorodność Europy: Od porywającej muzyki przez fascynujące występy teatralne po inspirujące instalacje artystyczne - Festiwal AHOJ to tygiel kultur, który pobudza wszystkie zmysły i łączy różnorodne talenty.

🤝 Spotkania bez granic: Poznaj ludzi o podobnych poglądach, artystów i odwiedzających z Niemiec, Czech, Polski i dalej. Nasz festiwal tworzy przestrzeń do wymiany międzykulturowej, nawiązywania nowych przyjaźni i niezapomnianych spotkań.

🎭 Otwarta scena kulturalna: Bądź częścią naszej otwartej sceny, gdzie młodzi artyści i lokalni talent prezentują swoje umiejętności. Scena jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją kreatywność w luźnej atmosferze.

🌈 Namiot społecznościowy: Odkryj razem z innymi socjokulturową różnorodność w naszym namiocie społecznościowym. To miejsce do rozmów, wymiany poglądów i głębszego zrozumienia dla siebie nawzajem.

🏕️ Kemping europejski: Przedłuż swoje doświadczenie festiwalowe i spędź noc na naszym festiwalowym kempingu. To wyjątkowa okazja do pogłębienia trójnarodowej wspólnoty i zawarcia nowych przyjaźni.

🤹♂️ Namiot cyrkowy kreatywności: Oglądaj powstawanie cyrku sztuki! Namiot cyrkowy zapewnia przestrzeń do połączenia, kreacji i prezentacji różnych form sztuki. Doświadcz magii twórczej wolności.

👶 Przyjazne dla rodzin: Festiwal AHOJ jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych! Z teatrem dla dzieci, malowaniem twarzy i warsztatami przyjaznymi dla rodzin tworzymy inkluzywne środowisko dla młodych i młodych duchem uczestników festiwalu.

🌱 Zrównoważoność: Stawiamy na praktyki zrównoważone i chronimy nasze środowisko. Dowiedz się, jak wspólnie przyczyniamy się do bardziej zielonej przyszłości.

Dołącz, gdy Zittau stanie się miejscem europejskiej różnorodności!

Festiwal AHOJ - więcej niż tylko festiwal, ale święto wspólnoty i kultury europejskiej.

Bądź częścią tego przyjaznego i otwartego doświadczenia! 🎉🌍